fotografia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wydzierżawienie terenu o powierzchni 53,5 m2 , przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek.
na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, zmienionej Uchwałą nr 804/36/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, Kodeksu cywilnego:
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg na:
wydzierżawienie terenu o powierzchni 53,5 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Teren o powierzchni 53,5 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek, znajdujący się naprzeciwko budynku „C” Szpitala.
2) Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi: 25,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za 1 m2.
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu.
 
3) Wadium:
Wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szpitala: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). 
Przelew ma być dokonany w takim terminie, aby Szpital mógł uzyskać potwierdzenie swojego banku, że w terminie składania ofert kwota wadium jest do dyspozycji Szpitala na jego rachunku. Brak potwierdzenia banku posiadania kwoty wadium na rachunku, będzie jednoznaczne z nie wniesieniem wadium przez Oferenta. 
 
4) Oferta winna zawierać: 
a. wypełniony „Formularz ofertowy” (załącznik do specyfikacji) 
b. aktualny odpis z właściwego rejestru, 
c. oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta, 
d. dowód wniesienia wadium.
 
Wykonawca winien złożyć wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej w pkt. 3. Każdy z wymaganych dokumentów może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez składającego dokument. 
 
5) Terminy:
• Miejsce składania ofert: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, Kancelaria, III piętro.
 
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – 
„Oferta przetargowa na wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek”
– nie otwierać przed 19.01.2021 r. godz. 12:30”
 
Oferty należy składać do dnia: 19.01.2021r. do godz.: 12:00. 
 
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Wydzierżawiającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).
 
6) Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są: 
• pod względem merytorycznym i proceduralnym dotyczącym przedmiotu zamówienia: Barbara Czajor- pokój nr 315, tel. 33 8102164, e-mail: bczajor@hospital.com.pl
 
7) Informacje końcowe:
a. Dokumenty dotyczące przetargu w tym: Specyfikacja Warunków Przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala
b. zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 
c. złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
 
Załącznik: 
Specyfikacja warunków przetargu wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy
Załączniki:
Dostęp do URL (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.doc45 kB2021-01-11 08:262021-01-11 08:26
Dostęp do URL (specyfikacja warunków przetargu1.docx)specyfikacja warunków przetargu1.docx25 kB2021-01-11 08:272021-01-11 08:27
Dostęp do URL (Załącznik do warunków przetargu.doc)Załącznik do warunków przetargu.doc45 kB2021-01-11 08:272021-01-11 08:27
Dostęp do URL (umowa-projekt1.docx)umowa-projekt1.docx29 kB2021-01-11 08:272021-01-11 08:27
Dostęp do URL (Prot. ODBIORU-wzór.doc)Prot. ODBIORU-wzór.doc44 kB2021-01-11 08:272021-01-11 08:27