fotografia

Zarządzenie nr 6/2021

Zarządzenie nr 6/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia kolejności szczepień przeciwko COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz § 1 pkt 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następującą kolejność szczepień przeciwko COVID-19 – I dawka w ramach
etapu „0”:

1.      Personel Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej wykonujący zawód medyczny (osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, np. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta itp.).
2.      Pozostały personel Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, którego praca pozostaje
w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej (salowe, opiekunki medyczne, pomoce apteczne, sekretarki medyczne, rejestratorki, sanitariusze, kierowcy transportu medycznego, pracownicy Zakładu Patomorfologii, itp.).
3.      Osoby zgłoszone przez podmioty zewnętrzne jako personel wykonujący zawód medyczny, jak określono w ust. 1.
4.      Osoby zgłoszone przez podmioty zewnętrzne, których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej¸ jak określono w ust. 2.
5.      Rodzice wcześniaków przebywających w Oddziale Patologii Noworodka lub Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków.
6.      Personel Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej nie wymieniony w ust. 1 i 2, np. pracownicy administracji, personel sprzątający, personel obsługi itp.
7.      Pozostałe osoby zgłoszone przez podmioty zewnętrzne (personel niemedyczny jak określono w ust. 6).
8.      Farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej.
9.      Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni.
10.  Osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej (MOPS, GOPS).

§ 2

Terminy szczepień drugą dawką ustalane będą zgodnie z terminem wyznaczonym przy podaniu pierwszej dawki.

§3

1.      W przypadku niewykorzystania szczepionki w danym dniu dopuszcza się jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w § 1.
2.      Decyzję w sprawie dopuszczenia do szczepienia zgodnie z ust. 1 podejmuje Koordynator ds. Szczepień – Alina Juraszek – Basa.
3.      Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Zarządzenia jest Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – Krzysztof Pliszek.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

        Sabina Bigos-Jaworowska

Załączniki:
Dostęp do URL (01192021skan102157.pdf)01192021skan102157.pdf80 kB2021-01-19 11:062021-01-19 11:06