Ogłoszenie o przetargu

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
ogłasza przetarg na:
wydzierżawienie terenu o powierzchni 53,5 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla taksówek przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej

 

na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, zmienionej Uchwałą nr 1966/161/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, Kodeksu cywilnego

 • Przedmiot zamówienia: teren o powierzchni 53,5 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek, znajdujący się naprzeciwko budynku „C” Szpitala. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy dostępne są na stronie Zamawiającego hospital.com.pl Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu.
 • Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi: 25,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za 1 m2.
 • Wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szpitala: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.
 • Oferta powinna zawierać:
  1. wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Przetargu
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru,
  3. oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
  4. oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, ani nie toczy się postępowanie upadłościowe,
  5. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że w razie uchylania się od zawarcia umowy traci prawo do zwrotu wadium,
  6. dowód wniesienia wadium.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub potwierdzonej przez składającego dokumenty kopii za zgodność z oryginałem.

 • Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia 12.02.2021r. do godz.: 12:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla taksówek” – nie otwierać przed 12.02.2021 r. godz. 12:30”

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

 • Wybór oferty

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 • Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zamówienia jest:

Pani Agata Gwiazda, pokój nr 316, tel. 33 8102315, e-mail: agwiazda@hospital.com.pl

Załączniki:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU STRONA WWW.pdf1253 kB2021-02-04 11:562021-02-04 11:56
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIAKCJI_FORMULARZ OFERTOWY STRONA WWW.pdf399 kB2021-02-04 11:562021-02-04 11:56
TREŚĆ OGŁOSZENIA.pdf409 kB2021-02-04 11:562021-02-04 11:56
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY STRONA WWW.pdf224 kB2021-02-04 11:562021-02-04 11:56
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI_UMOWA WZÓR.pdf87 kB2021-02-04 11:562021-02-04 11:56
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI_RODO STRONA WWW.pdf421 kB2021-02-04 11:562021-02-04 11:56
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY STRONA WWW.pdf185 kB2021-02-04 11:582021-02-04 11:58