Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 11 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 14/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej
oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w:

 1. Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 2. Oddziale Hematologii,
 3. Oddziale Neurochirurgicznym,
 4. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
 5. Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej,
 6. Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
 7. Oddziale Kardiologicznym ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 8. Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym,

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczna/y – udział w znieczuleniach do zabiegów operacyjnych i praca w Odcinku Pooperacyjnym Centralnego Bloku Operacyjnego.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 § 3

 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
 • Juraszek – Basa Alina – Przewodniczący Komisji
 • Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
 • dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Członek Komisji
 • Bachniak Marta – Członek Komisji
 1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

 § 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021 r., o godz. 13:00.

 § 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 Dyrektor              
Szpitala Wojewódzkiego  
w Bielsku-Białej        
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie (1).doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie (1).doc52 kB2021-02-11 15:342021-02-11 15:34
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy (1).doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy (1).doc56 kB2021-02-11 15:342021-02-11 15:34
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert (1).doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert (1).doc74 kB2021-02-11 15:342021-02-11 15:34
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert (1).doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert (1).doc96 kB2021-02-11 15:352021-02-11 15:35