Konkurs ofert

Zarządzenie nr 18/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153               i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

 • § 1
 • Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

PAKIET 2

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno – Położniczej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 • § 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 • § 3
 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
 • dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji
 • Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
 • Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji
 • Bachniak Marta – Członek Komisji
 1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 • § 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2021 r., o godz. 13:00.

 • § 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 • § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.                                                                                                        Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej z upoważnienia
lek. med. Krzysztof Pliszek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc48 kB2021-02-17 12:192021-02-17 12:19
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc68 kB2021-02-17 12:192021-02-17 12:19
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc73 kB2021-02-17 12:192021-02-17 12:19
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert.doc84 kB2021-02-17 12:192021-02-17 12:19