Przetarg na wynajęcie pomieszczenia z przeznaczeniem na sprzedaż aparatów słuchowych

 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała
ogłasza przetarg na:
na wynajęcie pomieszczenia z przeznaczeniem na sprzedaż aparatów słuchowych o  powierzchni 12m² w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

 

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia „Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie” z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 6/2020 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie wynajęcia pomieszczeń z przeznaczeniem na sprzedaż aparatów słuchowych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Pomieszczenie o powierzchni 12m² przeznaczone na sprzedaż aparatów słuchowych, znajdujące się w budynku „C” na poziomie „0” w pobliżu Centralnej Rejestracji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Wynajmującego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu.

 2. Stawka wywoławcza czynszu

  wynosi: 80,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt złotych) za 1 m2 miesięcznie.

 3. Wadium: w kwocie 500,00zł (słownie: pięćset złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szpitala: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Wynajmującego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.
 4. Oferta powinna zawierać :

  Wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IV Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

 5. Terminy i miejsce składania ofert:

  Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia: 1 marca 2021r. do godz. 12:00.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na wynajęcie pomieszczenia z przeznaczeniem na sprzedaż aparatów słuchowych o powierzchni 12m² – nie otwierać przed 1 marca  2021 r. godz. 12:30

 6. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Wynajmującego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

 7. Wybór oferty:

  Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 8. Osoba do kontaktu:

  Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

Załączniki:
Dostęp do URL (1. OGŁOSZENIE.pdf)1. OGŁOSZENIE.pdf357 kB2021-02-17 12:072021-02-17 12:07
Dostęp do URL (2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf)2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf195 kB2021-02-17 12:072021-02-17 12:07
Dostęp do URL (3. FORM. OFERTOWY-.pdf)3. FORM. OFERTOWY-.pdf31 kB2021-02-17 12:072021-02-17 12:07
Dostęp do URL (4. UMOWA WZÓR.pdf)4. UMOWA WZÓR.pdf226 kB2021-02-17 12:082021-02-17 12:08
Dostęp do URL (5. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA-pdf.pdf)5. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA-pdf.pdf13 kB2021-02-17 12:082021-02-17 12:08
Dostęp do URL (6. KLAUZULA RODO.pdf)6. KLAUZULA RODO.pdf30 kB2021-02-17 12:082021-02-17 12:08