Ogłoszenie o przetargu – wynajęcie powierzchni na zainstalowanie automatów do napojów i przekąsek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak: AT.AG/2013-95/2021

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała
ogłasza przetarg na:
wynajęcie powierzchni 2m² na zainstalowanie automatów do napojów i przekąsek
w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 7/2020 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie wynajęcia powierzchni 2m² na zainstalowanie automatów do napojów i przekąsek.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Wynajęcie powierzchni 2m2 z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do napojów i przekąsek w poniższych lokalizacjach:

  1. Powierzchnia 1 m2 zlokalizowana na poziomie „0” w budynku „E”
  2. Powierzchnia 1 m2 zlokalizowana na poziomie „0” (korytarz pomiędzy budynkami „C” i ”B”).

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Wynajmującego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu.

 2. Stawka wywoławcza czynszu:

  wynosi: 250,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)netto za 1 m2 -miesięcznie.

 3. Wadium:

  Wadium w kwocie 500,00zł (słownie: pięćset złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szpitala: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

 4. Oferta powinna zawierać:

  Wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów” należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

 5. Terminy i miejsce składania ofert:

  Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia: 4 marca 2021r. do godz. 12:00.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na wynajęcie powierzchni 2m² na zainstalowanie automatów do napojów i przekąsek – nie otwierać przed 4 marca 2021 r. godz. 12:30”.

 6. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Wynajmującego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

 7. Wybór oferty:

  Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 8. Osoba do kontaktu:

  Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

Załączniki:
Dostęp do URL (1. Ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie.pdf351 kB2021-02-22 10:132021-02-22 10:13
Dostęp do URL (2. Specyfikacja Warunków Przetargu.pdf)2. Specyfikacja Warunków Przetargu.pdf1062 kB2021-02-22 10:142021-02-22 10:14
Dostęp do URL (3. Formularz ofertowy.pdf)3. Formularz ofertowy.pdf349 kB2021-02-22 10:142021-02-22 10:14
Dostęp do URL (4. Projekt umowa.pdf)4. Projekt umowa.pdf1799 kB2021-02-22 10:142021-02-22 10:14
Dostęp do URL (5. Protokół przekazania.pdf)5. Protokół przekazania.pdf170 kB2021-02-22 10:142021-02-22 10:14
Dostęp do URL (6. Klauzula RODO.pdf)6. Klauzula RODO.pdf391 kB2021-02-22 10:142021-02-22 10:14