Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała,
ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku-Białej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 393), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

  1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U. Nr 151, poz. 896/

  1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska  objętego  konkursem,
  • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,
  • inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające  dorobek  i kwalifikacje  zawodowe kandydata,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),
  • wypełnioną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała lub złożyć w zaklejonej kopercie w Kancelarii (pokój nr 302) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 14:35 terminie do dnia 18.03.2021r. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej).

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała; 30 dni od dnia upływu składania ofert.

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Szpitala – Dział Metodyczno – Organizacyjny Sekcja Organizacji, w godz. 9.00 – 13.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie.

Załączniki:
Dostęp do URL (załącznik 1 oświadczenie do ogłoszenia.docx)załącznik 1 oświadczenie do ogłoszenia.docx14 kB2021-03-09 14:442021-03-09 14:44
Dostęp do URL (załącznik 2 klauzula informacyjna do ogłoszenia.docx)załącznik 2 klauzula informacyjna do ogłoszenia.docx15 kB2021-03-09 14:442021-03-09 14:44