Szpital Wojewódzki ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż samochodu marki FIAT Model Ducato MAXI 2,8 JTD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała
ogłasza przetarg na:
zbycie poprzez sprzedaż samochodu marki FIAT Model Ducato MAXI 2,8 JTD.

 

Znak:                      AT.AG/ 2112-2/2021

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 42/2020 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia samochodu marki Fiat model Ducato MAXI.

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:
  Używany samochód osobowy marki FIAT model Ducato MAXI 2,8 JTD o następujących parametrach:
  1. Rok produkcji – 2006,
  2. Pojemność silnika – 2800,00m3 ,
  3. Przebieg – 543.772km,
  4. Numer rejestracyjny – SB 85248,
  5. Kolor – biały,
  6. Rodzaj paliwa – diesel,
  7. Badania techniczne ważne – nieaktualne

  Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pan Marcin Warmuz, tel. 33 810 2131.

 2. Cena wywoławcza:
  wynosi: 5.900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych) netto.
 3. Wadium:
  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwocie: 590,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.
 4. Oferta wymagania:
  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.
 5. Terminy i miejsce składania ofert:
  Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia: 19 marca 2021r. do godz. 12:00.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna samochodu marki FIAT model Ducato MAXI 2,8 JTD – nie otwierać przed 19 marca 2021 r. godz. 12:30”.
 6. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).
 7. Wybór oferty:
  Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 8. Osoba do kontaktu:
  Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl
Załączniki:
Dostęp do URL (OGŁOSZENIE - DUCATO.pdf)OGŁOSZENIE – DUCATO.pdf372 kB2021-03-09 09:042021-03-09 09:04
Dostęp do URL (SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf)SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf1157 kB2021-03-09 09:042021-03-09 09:04
Dostęp do URL (FORMULARZ OFERTOWY.pdf)FORMULARZ OFERTOWY.pdf196 kB2021-03-09 09:042021-03-09 09:04
Dostęp do URL (Projekt Umowy Sprzedaży.pdf)Projekt Umowy Sprzedaży.pdf308 kB2021-03-09 09:042021-03-09 09:04
Dostęp do URL (PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA.pdf)PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA.pdf587 kB2021-03-09 09:052021-03-09 09:05
Dostęp do URL (KLAUZULA RODO.pdf)KLAUZULA RODO.pdf228 kB2021-03-09 09:052021-03-09 09:05