ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zawiadamia wszystkich wykonawców iż w postępowaniu na:

Wykonanie auditu recertyfikującego oraz dwóch auditów nadzoru z zakresu  Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06 w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej wraz z wydaniem certyfikatu w wersji polsko i anglojęzycznej.

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna

ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa