Zarządzenie nr 45/2021

Zarządzenie nr 45/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

PAKIET 1

Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa
w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG

PAKIET 2

Kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

3)      Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji

4)      Mazur Alicja – Członek Komisji

 

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2021r. o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

                                                                                                                      Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc49 kB2021-04-19 14:362021-04-19 14:36
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc98 kB2021-04-19 14:362021-04-19 14:36
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc75 kB2021-04-19 14:362021-04-19 14:36
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert gotowe.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert gotowe.doc85 kB2021-04-19 14:362021-04-19 14:36