OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 13/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składnika majątku trwałego.

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż lamp operacyjno-statywowych BHS-301 w liczbie 2 sztuk.

 

1.       Opis przedmiotu sprzedaży:

Używane lampy operacyjno-statywowe typ BHS-301  z roku 1998.
Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pani Klaudia Rodak  tel.: 33/ 810 2073, e-mail: krodak@hospital.com.pl

2.       Cena wywoławcza:

wynosi: 489,00zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) brutto za 1 sztukę.

3.       Wadium:

Wadium w kwocie: 100,00 zł (słownie: sto złotych) za 1 sztukę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

4.       Oferta wymagania:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

5.       Terminy i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia: 20 maja 2021r. do godz. 12:00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna lampy/lamp  operacyjno-statywowej/wych BHS-301– nie otwierać przed 20 maja 2021 r. godz. 12:30”.

6.       Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

7.       Wybór oferty:

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa sprzedaży. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

8.       Osoba do kontaktu:

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel.

Załączniki:
Dostęp do URL (scan-specyfikacja.pdf)scan-specyfikacja.pdf1065 kB2021-05-12 12:482021-05-12 12:48
Dostęp do URL (scan-ogłoszenie.pdf)scan-ogłoszenie.pdf344 kB2021-05-12 12:482021-05-12 12:48
Dostęp do URL (4. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ NR 1.doc)4. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁ NR 1.doc34 kB2021-05-12 12:482021-05-12 12:48
Dostęp do URL (5.UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)5.UMOWA SPRZEDAŻY.pdf102 kB2021-05-12 12:492021-05-12 12:49
Dostęp do URL (6.ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY PROTOKÓŁ ODBIORU-wzór.pdf)6.ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY PROTOKÓŁ ODBIORU-wzór.pdf57 kB2021-05-12 12:492021-05-12 12:49
Dostęp do URL (7.ZAŁĄCZNIK NR 3 do Specyfikacji RODO.pdf)7.ZAŁĄCZNIK NR 3 do Specyfikacji RODO.pdf57 kB2021-05-12 12:492021-05-12 12:49