Zarządzenie nr 53/2021 – w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej

Zarządzenie nr 53/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153               i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Szpitalny Oddział Ratunkowy.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)    Oddział Neurochirurgiczny,

2)    Szpitalny Oddział Ratunkowy.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  wzakresie pielęgniarka/pielęgniarzw:

1)        Oddział Nefrologiczny,
2)        Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,
3)        Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
4)        Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
5)        Oddział Patologii Noworodka,
6)        Oddział Hematologii,
7)        Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
8)        Oddział Neurochirurgiczny,
9)        Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej,
10)     Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
11)     Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
12)     Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej,

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie położnaw:

1) Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
2) Oddział Noworodkowy,

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 

 

PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie pielęgniarka/pielęgniarza instrumentariuszki/aCentralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

PAKIET 6

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie pielęgniarka/pielęgniarza anestezjologiczna/yOddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

PAKIET 7

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczna/y– udział w znieczuleniach do zabiegów operacyjnych i praca w Odcinku Pooperacyjnym Centralnego Bloku Operacyjnego.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji
2)      Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
3)      Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2021r. o godz. 8:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

                               Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc56 kB2021-05-14 13:512021-05-14 13:51
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc75 kB2021-05-14 13:522021-05-14 13:52
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc77 kB2021-05-14 13:522021-05-14 13:52
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert.doc93 kB2021-05-14 13:522021-05-14 13:52