Zarządzenie nr 54/2021 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej

Zarządzenie nr 54/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .
 
§ 1
Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia edukacji przedporodowej i poradnictwa laktacyjnego w Szkole Rodzenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.
 
§ 2
Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) dr n.med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
2) Mazur Alicja – Sekretarz Komisji
3) Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji
2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2021 r., o godz. 13:00.
 
§ 5
Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.
 
Dyrektor 
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska
Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc48 kB2021-05-18 12:232021-05-18 12:23
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc72 kB2021-05-18 12:232021-05-18 12:23
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc73 kB2021-05-18 12:232021-05-18 12:23
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu.doc96 kB2021-05-18 12:232021-05-18 12:23