Zarządzenie nr 67/2021

Zarządzenie nr 67/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ,

2)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,

3)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

4)      Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,

5)      Oddział Patologii Noworodka,

6)      Oddział Noworodkowy,

7)      Oddział Hematologii,

8)      Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

9)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

10)   Oddział Neurochirurgiczny,

11)   Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej,

12)   Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

13)   Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

14)   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapiioraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia

15)   Oddział Okulistyczny,

16)   Oddział Ginekologiczno – Położniczy.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie   z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)         Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ,

2)         Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,

3)         Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

4)         Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,

5)         Oddział Patologii Noworodka,

6)         Oddział Noworodkowy,

7)         Oddział Hematologii,

8)         Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

9)         Szpitalny Oddział Ratunkowy,

10)     Oddział Neurochirurgiczny,

11)     Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej,

12)     Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

13)     Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

14)     Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia

15)     Oddział Okulistyczny,

16)     Oddział Ginekologiczno – Położniczy.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji

2)      Wykręt Barbara – Członek Komisji

3)      Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

 

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

                                                                                                                      Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

                                                  Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc51 kB2021-06-10 14:002021-06-10 14:00
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc98 kB2021-06-10 14:002021-06-10 14:00
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc77 kB2021-06-10 14:002021-06-10 14:00
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert.doc108 kB2021-06-10 14:002021-06-10 14:00