Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie nr 70/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 15 czerwca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert


 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

 

  • 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie patomorfologii wraz z pełnieniem funkcji i obowiązków Kierownika Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.


  • 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

  • 3
  1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

  1)      lek. med. Michalski Tomasz – Przewodniczący Komisji

2)      Wykręt Barbara – Członek Komisji

3)      Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

  1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

  • 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021 r., o godz. 13:00.

 

  • 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

  • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

 

 

                                                                                                                     Dyrektor

   Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

                                                                                                                                                Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki:

załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc44 kB2021-06-15 13:082021-06-15 13:08
załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc66 kB2021-06-15 13:082021-06-15 13:08
Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc76 kB2021-06-15 13:082021-06-15 13:08
Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert.doc84 kB2021-06-15 13:082021-06-15 13:08