Ogłoszenie o prztargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 23/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 25 maja 2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składnika majątku trwałego.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż  sprzętu medycznego.

  1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest niżej wymieniony sprzęt medyczny:

1) Aparat RTG PRACTIX 100 s/n: P1-210, z 1998r.

Cena wywoławcza: 13.220,00 PLN

2) Aparat do znieczulania AESTIVA s/n: AMRCO1605, z 1999r.

Cena wywoławcza: 7.200,00 PLN

3) Respirator R 7900, z 1999r.

Cena wywoławcza: 4.408,00 PLN

4) Mikroskop operacyjny neurochirurgiczny VARMIC 900 s/n: 656109/178, z 2005r.

Cena wywoławcza: 20.832,00 PLN

5) Kolumna chirurgiczna KLINOPORT 905 s/n: 001214923, z 2000r.

Cena wywoławcza: 2.668,00 PLN.

Oferty można składać na każdy sprzęt oddzielnie. Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pani Klaudia Rodak  tel.: 33/ 810 2073, e-mail: krodak@hospital.com.pl

  1. Wadium:

Wadium  w zakresie:

1) Aparat RTG PRACTIX 100 s/n: P1-210, z 1998r.  – w kwocie 1.322,00 PLN

2) Aparat do znieczulania AESTIVA s/n: AMRCO1605, z 1999r.  – w kwocie 720,00 PLN

3) Respirator R 7900, z 1999r. – w kwocie 440,80 PLN

4) Mikroskop operacyjny neurochirurgiczny VARMIC 900 s/n: 656109/178, z 2005r. – w kwocie 2.083,20 PLN

5) Kolumna chirurgiczna KLINOPORT 905 s/n: 001214923, z 2000r. – w kwocie 266,80 PLN

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

  1. Oferta wymagania:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

  1. Terminy i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia:  21 lipca 2021r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna sprzętu medycznego – nie otwierać przed  21 lipca 2021 r. godz. 12:30”.

Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21 lipca 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

  1. Wybór oferty:

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa sprzedaży. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

  1. Osoba do kontaktu:

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

Załączniki:
Dostęp do URL (4. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ NR 1.doc)4. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁ NR 1.doc49 kB2021-06-15 07:392021-06-15 07:39
Dostęp do URL (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf474 kB2021-06-15 07:392021-06-15 07:39
Dostęp do URL (Projekt umowy sprzedaży.pdf)Projekt umowy sprzedaży.pdf670 kB2021-06-15 07:392021-06-15 07:39
Dostęp do URL (Specyfikacja warunków przetargu.pdf)Specyfikacja warunków przetargu.pdf1161 kB2021-06-15 07:392021-06-15 07:39
Dostęp do URL (Załącznik do Specyfikacji -  Rodo.pdf)Załącznik do Specyfikacji – Rodo.pdf386 kB2021-06-15 07:402021-06-15 07:40
Dostęp do URL (Załącznik nr 1 do umowy- protokół przekazania.pdf)Załącznik nr 1 do umowy- protokół przekazania.pdf144 kB2021-06-15 07:402021-06-15 07:40