Zarządzenie nr 71/2021

Zarządzenie nr 71/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 17 czerwca 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .

 • § 1

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

PAKIET 1

Poradnia Endokrynologiczna

PAKIET 2

Poradnia Neurologiczna

 • § 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 • § 3
 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
 • lek. med. Michalski Tomasz – Przewodniczący Komisji
 • Wykręt Barbara – Członek Komisji
 • Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
 1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.
 • § 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021 r., o godz. 13:00.

 • § 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 • § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

                                                                                                                     Dyrektor

    Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

    z upoważnienia lek. med. Pliszek Krzysztof

     Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Załączniki:

załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc50 kB2021-06-17 18:252021-06-17 18:25
załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc55 kB2021-06-17 18:252021-06-17 18:25
Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc77 kB2021-06-17 18:252021-06-17 18:25
Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert.doc85 kB2021-06-17 18:252021-06-17 18:25
zarządzenie.doc48 kB2021-06-17 18:252021-06-17 18:25