Modyfikacja postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Udzielający zamówienia dokonuje modyfikacji postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert w sposób następujący:

było: Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia zawarcia umowy do 31.03.2022r

winno być: Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022r.