Zarządzenie nr 74/2021

Zarządzenie nr 74/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 23 czerwca 2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
 
podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami) .
 
§ 1
1. Ogłosić konkurs ofert oraz zaprosić uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej w zakresie:
 
PAKIET 1
udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku – Białej.
 
PAKIET 2
udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Zastępcy Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku – Białej.
 
2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia. 
§ 2
Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
 
1) lek. med. Michalski Tomasz – Przewodniczący Komisji
2) Wykręt Barbara – Członek Komisji
3) Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
 
2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 r., o godz. 13:00.
 
 
§ 5
Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.
 
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska
Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc45 kB2021-06-23 15:042021-06-23 15:04
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc68 kB2021-06-23 15:042021-06-23 15:04
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc77 kB2021-06-23 15:042021-06-23 15:04
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert.doc85 kB2021-06-23 15:042021-06-23 15:04