Przetarg na zbycie poprzez sprzedaż sprzętu medycznego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż sprzętu medycznego.

 

Znak:                      AT.AG/ 2112-8/2021

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego,  Uchwały nr 13/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 30 marca  2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składnika majątku trwałego.

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

  Przedmiotem sprzedaży jest niżej wymieniony sprzęt medyczny:

  1) Aparat rtg Bucky Diagnost TH 1 1998r.

  Cena wywoławcza: 30.130,00 PLN

  2) Aparat do Litotrypsji z 2009r.

  Cena wywoławcza: 61.246,00 PLN

  Oferty można składać na każdy sprzęt oddzielnie. Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pani Klaudia Rodak  tel.: 33/ 810 2073, e-mail: krodak@hospital.com.pl

 2. Wadium:

  Wadium  w zakresie:

  1)  Aparat rtg Bucky Diagnost TH 1 1998r. – w kwocie 3.013,00  PLN

  2)  Aparat do Litotrypsji z 2009r.  – w kwocie 6.124,60 PLN

  należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

 3. Oferta wymagania:

  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

 4. Terminy i miejsce składania ofert:

  Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia:  28 lipca 2021r. do godz. 12:00.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna sprzętu medycznego – nie otwierać przed  28 lipca 2021 r. godz. 12:30”.

 5. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28 lipca 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

 6. Wybór oferty:

  Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa sprzedaży. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 7. Osoba do kontaktu:

  Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

Załączniki:
Dostęp do URL (1.OGŁOSZENIE.pdf)1.OGŁOSZENIE.pdf345 kB2021-06-24 17:212021-06-24 17:21
Dostęp do URL (2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf)2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf1046 kB2021-06-24 17:212021-06-24 17:21
Dostęp do URL (3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ NR 1.doc)3. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁ NR 1.doc49 kB2021-06-24 17:212021-06-24 17:21
Dostęp do URL (4. UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)4. UMOWA SPRZEDAŻY.pdf649 kB2021-06-24 17:212021-06-24 17:21
Dostęp do URL (5. PROTOKÓŁ PZREKAZANIA.pdf)5. PROTOKÓŁ PZREKAZANIA.pdf139 kB2021-06-24 17:212021-06-24 17:21
Dostęp do URL (6. KLAUZULA RODO.pdf)6. KLAUZULA RODO.pdf372 kB2021-06-24 17:212021-06-24 17:21