Ogłoszenie o przetargu – używane lampy operacyjne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak:                      AT.AG/ 2112-9/2021

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 13/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składnika majątku trwałego.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż lamp operacyjno-statywowych BHS-301 w liczbie 2 sztuk.

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

  Używane lampy operacyjno-statywowe typ BHS-301  z roku 1998.

  Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pani Klaudia Rodak  tel.: 33/ 810 2073, e-mail: krodak@hospital.com.pl

 2. Cena wywoławcza:

  wynosi: 244,50zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery złotych 50/100) brutto za 1 sztukę.

 3. Wadium:

  Wadium w kwocie: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za 1 sztukę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

 4. Oferta wymagania:

  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

 5. Terminy i miejsce składania ofert:

  Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia: 4 sierpnia 2021r. do godz. 12:00.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna lampy/lamp  operacyjno-statywowej/wych BHS-301– nie otwierać przed 4 sierpnia  2021 r. godz. 12:30”.

   

 6. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

   

 7. Wybór oferty:

  Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa sprzedaży. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 8. Osoba do kontaktu:

  Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

Załączniki:
Dostęp do URL (2. OGŁOSZENIE.pdf)2. OGŁOSZENIE.pdf346 kB2021-07-01 12:092021-07-01 12:09
Dostęp do URL (3. SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf)3. SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf1051 kB2021-07-01 12:092021-07-01 12:09
Dostęp do URL (4. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ NR 1.doc)4. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁ NR 1.doc49 kB2021-07-01 12:092021-07-01 12:09
Dostęp do URL (5. UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)5. UMOWA SPRZEDAŻY.pdf645 kB2021-07-01 12:092021-07-01 12:09
Dostęp do URL (6. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA.pdf)6. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA.pdf148 kB2021-07-01 12:092021-07-01 12:09
Dostęp do URL (7. KLAUZULA RODO.pdf)7. KLAUZULA RODO.pdf379 kB2021-07-01 12:102021-07-01 12:10