Przedmiotem sprzedaży jest Tomograf komputerowy General Elektric 16-rzędowy, z 2005r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak:                      AT.AG/ 2112-11/2021

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego,  Uchwały nr 23/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 25 maja  2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składnika majątku trwałego.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż urządzenia medycznego.

1.       Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest Tomograf komputerowy General Elektric 16-rzędowy, z 2005r.

Cena wywoławcza: 373.901,00 PLN ( słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden złoty 00/100) brutto.

Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pani Klaudia Rodak  tel.: 33/ 810 2073, e-mail: krodak@hospital.com.pl

2.       Wadium:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.w kwocie : 37.390,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

3.       Oferta wymagania:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

  1. Terminy i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia:  11 sierpnia 2021r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna Tomografu komputerowego – nie otwierać przed  11 sierpnia 2021 r. godz. 12:30”.

  1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia  2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

  1. Wybór oferty:

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa sprzedaży. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

7.       Osoba do kontaktu:

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

Załączniki:
Dostęp do URL (FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ NR 1.doc)FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁ NR 1.doc49 kB2021-07-14 07:482021-07-14 07:48
Dostęp do URL (KLAUZULA RODO.pdf)KLAUZULA RODO.pdf375 kB2021-07-14 07:482021-07-14 07:48
Dostęp do URL (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE.pdf347 kB2021-07-14 07:482021-07-14 07:48
Dostęp do URL (PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA.pdf)PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA.pdf140 kB2021-07-14 07:492021-07-14 07:49
Dostęp do URL (SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf)SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf1069 kB2021-07-14 07:492021-07-14 07:49
Dostęp do URL (UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)UMOWA SPRZEDAŻY.pdf649 kB2021-07-14 07:492021-07-14 07:49