Zarządzenie nr 91/2021

Zarządzenie nr 91/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
 
podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .
 
§ 1
1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
PAKIET 1
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz instrumentariuszki/a Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.
 
PAKIET 2
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczna/y Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.
 
PAKIET 3
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczna/y – udział w znieczuleniach do zabiegów operacyjnych i praca w Odcinku Pooperacyjnym Centralnego Bloku Operacyjnego.
 
PAKIET 4
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownika medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.
 
2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.
 
§ 2
Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
2) Wykręt Barbara – Członek Komisji
3) Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
 
2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2021 r., o godz. 13:00.
 
§ 5
Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.
 
Dyrektor 
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska 
 
Załączniki:
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc74 kB2021-07-16 13:402021-07-16 13:40
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc74 kB2021-07-16 13:402021-07-16 13:40
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert.doc86 kB2021-07-16 13:402021-07-16 13:40
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc47 kB2021-07-19 19:362021-07-19 19:36