Zarządzenie nr 92/2021

Zarządzenie nr 92/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej wykonanych w zewnętrznym podmiocie leczniczym przy użyciu łącza teleinformatycznego (teleradiologii) wraz z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153
i art.154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1.    Ogłosić konkurs ofert oraz zaprosić uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2.    Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji

2)      Juraszek- Basa Alina – Członek Komisji

3)      Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

4)      Mazur Alicja- Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2021 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

               

Załączniki:
Dostęp do URL (zarządzenie.doc)zarządzenie.doc 49 kB 2021-07-21 08:36 2021-07-21 08:36
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie ZDO - z 19.07.2021.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie ZDO – z 19.07.2021.doc 48 kB 2021-07-21 08:36 2021-07-21 08:36
Dostęp do URL (załącznik 2 z 19.07.2021.doc)załącznik 2 z 19.07.2021.doc 65 kB 2021-07-21 08:36 2021-07-21 08:36
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert z 19.07.2021.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert z 19.07.2021.doc 75 kB 2021-07-21 08:37 2021-07-21 08:37
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert gotowe z 19.07..221.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert gotowe z 19.07..221.doc 84 kB 2021-07-21 08:37 2021-07-21 08:37