Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie nr 99/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

PAKIET 1

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

 1. Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 2. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
 3. Szpitalny Oddział Ratunkowy

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

 1. Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 2. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
 3. Szpitalny Oddział Ratunkowy

2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
  1. lek. med. Michalski Tomasz – Przewodniczący Komisji
  2. Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji
  3. Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji
 2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2021 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Załączniki:
Dostęp do URL (zarządzenie.doc)zarządzenie.doc52 kB2021-07-29 14:212021-07-29 14:21
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc48 kB2021-07-29 14:212021-07-29 14:21
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc72 kB2021-07-29 14:212021-07-29 14:21
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc77 kB2021-07-29 14:212021-07-29 14:21
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert.doc87 kB2021-07-29 14:212021-07-29 14:21