Zarządzenie nr 100/2021

Zarządzenie nr 100/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 4 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych wraz z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert
 
podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 
i art.154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Ogłosić konkurs ofert oraz zaprosić uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.
 
§ 2
Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym 
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
 
1) dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
2) Juraszek- Basa Alina – Członek Komisji
3) Mazur Alicja – Komisji Sekretarz
 
2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2021 r., o godz. 13:00.
 
§ 5
Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska 
Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1.doc)załacznik nr 1.doc48 kB2021-08-04 16:592021-08-04 16:59
Dostęp do URL (załącznik nr 2.doc)załącznik nr 2.doc66 kB2021-08-04 16:592021-08-04 16:59
Dostęp do URL (Załącznik nr 3.doc)Załącznik nr 3.doc75 kB2021-08-04 16:592021-08-04 16:59
Dostęp do URL (Załącznik nr 4.doc)Załącznik nr 4.doc84 kB2021-08-04 16:592021-08-04 16:59