Zarządzenie nr 101/2021

Zarządzenie nr 101/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych  wraz  z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153
i art.154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłosić konkurs ofert oraz zaprosić uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

  1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
  1. dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
  2. Juraszek- Basa Alina – Członek Komisji
  3. Mazur Alicja – Komisji Sekretarz
  1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2021 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska 

 

Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - z 13 sierpnia.doc)załacznik nr 1 – z 13 sierpnia.doc48 kB2021-08-13 15:302021-08-13 15:30
Dostęp do URL (załącznik 2 z 13 sierpnia.doc)załącznik 2 z 13 sierpnia.doc66 kB2021-08-13 15:302021-08-13 15:30
Dostęp do URL (zarządzenie z dnia 13 sierpnia.doc)zarządzenie z dnia 13 sierpnia.doc50 kB2021-08-13 15:302021-08-13 15:30
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - z 13 sierpnia.doc)Załącznik nr 3 – z 13 sierpnia.doc75 kB2021-08-13 15:302021-08-13 15:30
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - z 13 sierpnia.doc)Załącznik nr 4 – z 13 sierpnia.doc84 kB2021-08-13 15:302021-08-13 15:30