Zarządzenie nr 112/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych  wraz  z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153
i art.154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

  • 1
  1. Ogłosić konkurs ofert oraz zaprosić uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.
  • 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

  • 3
  1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)  dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji

2)  Juraszek- Basa Alina – Członek Komisji

3)  Mazur Alicja – Komisji Sekretarz

  1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
  • 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2021 r., o godz. 13:00.

  • 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

  • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej. 

 

Dyrektor                                
Szpitala Wojewódzkiego                  
w Bielsku-Białej                        
Sabina Bigos-Jaworowska                 

Załączniki:

załącznik 2 z 26 sierpnia.doc66 kB2021-08-26 16:252021-08-26 16:25
załacznik nr 1 – z 26 sierpnia.doc48 kB2021-08-26 16:252021-08-26 16:25
zarządzenie z dnia 26 sierpień.doc50 kB2021-08-26 16:252021-08-26 16:25
Załącznik nr 3 – z 26 sierpnia.doc75 kB2021-08-26 16:252021-08-26 16:25
Załącznik nr 4 – z 26 sierpnia.doc84 kB2021-08-26 16:252021-08-26 16:25