Zarządzenie nr 114/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Zarządzenie nr 114/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

3)      Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2021 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

 

 

                                                                                                                      Dyrektor

    Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej  

 Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki:
Dostęp do URL (zarządzenie.doc)zarządzenie.doc50 kB2021-08-31 14:492021-08-31 14:49
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc59 kB2021-08-31 14:492021-08-31 14:49
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc51 kB2021-08-31 14:492021-08-31 14:49
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc77 kB2021-08-31 14:492021-08-31 14:49
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert.doc86 kB2021-08-31 14:492021-08-31 14:49