OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: wydzierżawienie magazynu o  powierzchni użytkowej 1080m² wraz z rampą oraz przynależnym placem manewrowym i terenami zielonymi.

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 22/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 25 maja 2021r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia o powierzchni użytkowej 1080m².

Opis przedmiotu zamówienia:

Magazyn o powierzchni użytkowej 1080m² wraz z rampą oraz przynależnym placem manewrowym i terenami zielonymi, znajdujące się na terenie Szpitala naprzeciwko Kotłowni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Wydzierżawiającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu.

Stawka wywoławcza czynszu

wynosi: 10,66 zł (słownie: dziesięć złotych 66/100) netto za 1m² miesięcznie.

Wadium:

Wadium w kwocie 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc ) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szpitala: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

Oferta powinna zawierać :

Wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów” należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

Terminy i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia: 24.09.2021r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na wydzierżawienie magazynu o powierzchni użytkowej 1080m²– nie otwierać przed 24.09.2021 r. godz. 12:30”.

Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Wydzierżawiającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

Wybór oferty:

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

 

Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

 

Załączniki:
Dostęp do URL (1.OGŁOSZENIE.pdf)1.OGŁOSZENIE.pdf331 kB2021-09-14 08:562021-09-14 08:56
Dostęp do URL (3.SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf)3.SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf1084 kB2021-09-14 08:562021-09-14 08:56
Dostęp do URL (5.UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)5.UMOWA SPRZEDAŻY.pdf1962 kB2021-09-14 08:572021-09-14 08:57
Dostęp do URL (6.PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.pdf)6.PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.pdf180 kB2021-09-14 08:572021-09-14 08:57
Dostęp do URL (7.KLAUZULA RODO.pdf)7.KLAUZULA RODO.pdf387 kB2021-09-14 08:572021-09-14 08:57
Dostęp do URL (4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI.doc)4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI.doc52 kB2021-09-16 07:412021-09-16 07:41