OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż aparatu rtg Bucky Diagnost TH firmy Philips, z 1998r.

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego,  Uchwały nr 13/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 30 marca  2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składników majątku trwałego.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest aparat rtg Bucky Diagnost TH firmy Philips, z 1998r.

Cena wywoławcza: 21.091,00 PLN brutto (słownie:dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pani Klaudia Rodak  tel.: 33/ 810 2073, e-mail: krodak@hospital.com.pl

Wadium:

            Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.w kwocie : 2.109,10 PLN (słownie: dwa tysiące sto dziewięć złotych 10/100).

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

Oferta wymagania:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

Terminy i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia: 4 października 2021r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna aparatu rtg Bucky Diagnost TH – nie otwierać przed 4 października 2021 r. godz. 12:30”.

Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

Wybór oferty:

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa sprzedaży. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu:

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

Załączniki:
Dostęp do URL (1. OGŁOSZENIE.pdf)1. OGŁOSZENIE.pdf349 kB2021-09-17 07:212021-09-17 07:21
Dostęp do URL (2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf)2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf1101 kB2021-09-17 07:282021-09-17 07:28
Dostęp do URL (3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ NR 1.doc)3. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁ NR 1.doc49 kB2021-09-17 07:282021-09-17 07:28
Dostęp do URL (4. UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)4. UMOWA SPRZEDAŻY.pdf658 kB2021-09-17 07:282021-09-17 07:28
Dostęp do URL (5. PROTOKÓŁ ODBIORU.pdf)5. PROTOKÓŁ ODBIORU.pdf140 kB2021-09-17 07:292021-09-17 07:29
Dostęp do URL (6. KLAUZULA RODO.pdf)6. KLAUZULA RODO.pdf383 kB2021-09-17 07:292021-09-17 07:29