Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak:                      AT.AG/2112-18/2021

 

Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Uchwały nr 2232/288/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie z późniejszymi zmianami, Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr 23/2021 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 25 maja 2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej dotyczącego zbycia poprzez sprzedaż składników majątku trwałego.

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na: zbycie poprzez sprzedaż używanego aparatu do znieczulania AESTIVA s/n: AMRCO1605, producent Datex-Ohmeda, z 1999r.

 

1.       Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jestużywany aparat do znieczulania AESTIVA s/n: AMRCO1605, producent Datex-Ohmeda, z 1999r.

Cena wywoławcza brutto: 5.040,00 PLN (słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100).

Szczegółowy opis – Specyfikacja Warunków Przetargu oraz wzór Umowy z załącznikami dostępne są na stronie Sprzedającego: www.hospital.com.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym umówieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela: Pani Klaudia Rodak  tel.: 33/ 810 2073, e-mail: krodak@hospital.com.pl

 

2.       Wadium:

Wadiumw wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 504,00 PLN (słownie: pięćset cztery złote 00/100).

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954 lub w Kasie Szpitala (blok „C” III piętro pokój 325). Brak potwierdzenia kwoty wadium na rachunku bankowym Sprzedającego, będzie jednoznaczne z brakiem wniesienia wadium przez Oferenta i skutkować odrzuceniem oferty.

3.       Oferta wymagania:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i zawierać wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Warunków Przetargu p.n. „Zawartość Oferty i wymagania wobec oferentów”. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w kolejności określonej w ww. punkcie Specyfikacji.

  1. Terminy i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302) w terminie do dnia: 5 października 2021r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta kupna aparatu do znieczulania AESTIVA.  – nie otwierać przed 5 października 2021 r. godz. 12:20”.

 

  1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2021 r. o godz. 12:20 w siedzibie Sprzedającego (Szpital) (blok „C” III piętro pokój 306).

 

  1. Wybór oferty:

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa sprzedaży. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

7.       Osoba do kontaktu:

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu jest: Pani Barbara Czajor– pokój nr 315, tel. 33 810 21 64, e-mail: bczajor@hospital.com.pl

Załączniki:
Dostęp do URL (1. OGŁOSZENIE.pdf)1. OGŁOSZENIE.pdf353 kB2021-09-22 15:332021-09-22 15:33
Dostęp do URL (2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf)2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU.pdf1074 kB2021-09-22 15:332021-09-22 15:33
Dostęp do URL (3. FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ NR 1.doc)3. FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁ NR 1.doc49 kB2021-09-22 15:332021-09-22 15:33
Dostęp do URL (4. UMOWA SPRZEDAŻY.pdf)4. UMOWA SPRZEDAŻY.pdf649 kB2021-09-22 15:332021-09-22 15:33
Dostęp do URL (5. PROTOKÓŁ ODBIORU.pdf)5. PROTOKÓŁ ODBIORU.pdf158 kB2021-09-22 15:332021-09-22 15:33
Dostęp do URL (6. KLAUZULA RODO.pdf)6. KLAUZULA RODO.pdf384 kB2021-09-22 15:332021-09-22 15:33