Zarządzenie nr 133/2021

Zarządzenie nr 133/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 04 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

   § 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji

2)      Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji

3)      Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4                     do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2021 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

                                                                                               Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

           

                                                                                                                                    z upoważnienia lek. med. Pliszek Krzysztof

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc44 kB2021-10-04 16:412021-10-04 16:41
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc67 kB2021-10-04 16:422021-10-04 16:42
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Załącznik nr 3 – regulamin konkursu ofert.doc77 kB2021-10-04 16:422021-10-04 16:42
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Załącznik nr 4 – szczegółowe warunki konkursu ofert.doc84 kB2021-10-04 16:422021-10-04 16:42