Ogłoszenie o wyborze oferty

Bielsko- Biała, dnia 11.10.2021r.
 
Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 133/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 04.10.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.
W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

Oferent        
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BOGUSŁAWA FRYC   
 41-948 Piekary Śląskie      
 ul. Przyjaźni 7 
 
Zakres
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza        
w dziedzinie patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej          
 
Sabina Bigos – Jaworowska
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej