fotografia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 138/2021

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 138/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 18.10.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

 W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:
 

Lp.

Oferent

zakres

miejsce

1.         

 

JOANNA LORENC-KARCZ Indywidualna Praktyka Lekarska

 

Os. Jagiellońskie 28/67

34-835 Kraków

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy                w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i                          w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie                                  z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,

2) Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej.

 

 

Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngolo