fotografia

Zarządzenie nr 153/2021

Zarządzenie nr 153/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej   wraz  z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153
i art.154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie  z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów   wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1.      dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji

2.      Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

  1. Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji
  2. Mazur Alicja – Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2021 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

                                                                                                                      Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

                                                                                                                                                Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki:
Dostęp do URL (załacznik nr 1 - ogłoszenie.doc)załacznik nr 1 – ogłoszenie.doc50 kB2021-11-19 16:252021-11-19 16:25
Dostęp do URL (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)załącznik nr 2 – formularz ofertowy.doc75 kB2021-11-19 16:252021-11-19 16:25
Dostęp do URL (Załącznik nr 3 - REGULAMIN KONKURSU OFERT.doc)Załącznik nr 3 – REGULAMIN KONKURSU OFERT.doc76 kB2021-11-19 16:252021-11-19 16:25
Dostęp do URL (Załącznik nr 4 - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU.doc)Załącznik nr 4 – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU.doc90 kB2021-11-19 16:252021-11-19 16:25
Dostęp do URL (zarządzenie 153 z dnia 19 listopad.doc)zarządzenie 153 z dnia 19 listopad.doc52 kB2021-11-19 16:252021-11-19 16:25