fotografia

Zarządzenie nr 154/2021

Zarządzenie nr 154/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w związku z art. 28 ust 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 grudnia 2021 r. ustala się opłatę za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii w wysokości:

1)      za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 11,31 zł brutto;
2)      za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,40 zł brutto;
3)      za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,26 zł brutto.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 106/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 23 sierpnia 2021r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska