fotografia

Zarządzenie nr 163/2021

Zarządzenie nr 163/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 08 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim 

w Bielsku – Białej   wraz  z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów   wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

2.Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§3

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji

2. Bachniak Marta – Sekretarz Komisji
Mazur Alicja – Członek Komisji

Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2021 r., o godz. 13:00.

§5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej 

Sabina Bigos – Jaworowska