eCareMed – Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e – Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „eCareMed – Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e – Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejki Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Całkowita wartość projektu: 9 068 700,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 7 666 412,54 zł

Środki własne: 1 402 287,46 zł

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zadanie 1: Przygotowanie projektu do realizacji: realizacją postępowań przetargowych oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem realizacji inwestycji.

Zadanie 2: Dostosowanie infrastruktury poprzez modernizację sieci, dostosowanie sieci komputerowej, budowa sieci bezprzewodowej oraz dostawa i instalacja światłowodu wraz z instalacją stanowisk komputerowych i monitorów graficznych.

Zadanie 3: Komunikacja: wymiana elektronicznych danych pomiędzy jednostkami poprzez modernizację serwerowi oraz zakup sprzętu teleinformatycznego.

Zadanie 4: Zakup i wdrożenie e-usług poprzez utworzenie nowej platformy komunikacji pacjentów ze Szpitalem umożliwiającej świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną. Zakupiony w ramach zadania sprzęt posłuży do utworzenia i uruchomienia systemu usprawniającego komunikację oraz proces wymiany danych pomiędzy szpitalami.

Zadanie 5: Promocja projektu poprzez upowszechnienie informacji o finansowaniu i zakresie realizowanego projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, co będzie możliwe dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Projekt, realizowany jest przez 11 placówek medycznych województwa śląskiego i obejmuje wdrożenie zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych. Umożliwią one wspomaganie wszystkich podmiotów medycznych biorących udział w kompleksowym procesie diagnozy, leczenia i monitorowania stanu pacjenta poza placówka medyczną. Ponadto, rozwiązanie to ma być narzędziem ułatwiającym i usprawniającym konsultacje medyczne oraz diagnozowanie na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej w ramach projektu eCareMed wdroży elektroniczny system zarządzania ruchem pacjenta, system obiegu dokumentów oraz nową poczęte elektroniczną. Wprowadzony zostanie również katalog e-usług, a placówka wyposażona zostanie w nowe komputery, serwery, tablety i urządzenia sieciowe.

Projekt ma usprawnić i ograniczyć czas oczekiwania pacjentów na diagnostykę, leczenie i rehabilitację oraz zwiększyć dostęp lekarzy do wyników badań.

Projekt realizowany będzie w okresie styczeń 2020 – grudzień 2022.