Poprawa warunków pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej realizuje projekt pt. „Poprawa warunków pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez wdrożenie ponadstandardowych rozwiązań”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII.
„Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałanie 8.3.2.„Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs”

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnych pracowników w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, poprzez realizację działań szkoleniowych oraz modernizację stanowisk pracy 383 pracowników, w tym lekarzy, pielęgniarek, położnych, operatorów sterylizatora i sprzątaczek w okresie 01.09.2021 – 31.08.2022 r., a tym samym ułatwienie pozostania w zatrudnieniu i wydłużenie aktywności zawodowej.

Całkowita wartość projektu: 532 312,5 PLN

Wartość dofinansowania: 452 465,62 PLN