Zarządzenie nr 169/2021

 

Zarządzenie nr 169/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 23 grudnia 2021 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) . 

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Hematologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej. 

2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia. 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji

2)      Wykręt Barbara – Członek Komisji

3)      Żmuda Beata – Sekretarz Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021 r., o godz. 13:00. 

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos-Jaworowska

Załączniki