fotografia

Zarządzenie 171/2021

Zarządzenie nr 171/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami).

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej  Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej  Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

2.Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  • Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
  • Mazur Alicja – Członek Komisji
  • Bachniak Marta – Sekretarz Komisji

    2.Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2022 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki