fotografia

Zarządzenie nr 6

Zarządzenie nr 6

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 12 stycznia 2022 roku

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert dotyczącego wykonywania badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej  Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Podstawa prawna

art. 26 ust.1, 3 oraz 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.1285 z późn. zm.)

§1

  1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
  2. Ustalam treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  •  § 3
  1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Krzysztof Pliszek– Przewodniczący Komisji

2)      Katarzyna Sobańska  – Sekretarz Komisji

3)      Anna Bajorska – Członek Komisji

  1. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  • §  4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022r. o godz. 11:00

  • §  5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

  • § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki