Zarządzenie nr 22/2022

Zarządzenie nr 22/2022
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 28 styczeń 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153
i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych Konkursem, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub podmioty prowadzące działalność leczniczą, które zawarły umowę z lekarzem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń objętych Konkursem w następujących Poradniach/Pracowniach:

PAKIET 1
Poradnia Otolaryngologiczna
PAKIET 2
Poradnia Foniatryczna
PAKIET 3
Poradnia Neurologiczna
PAKIET 4
Poradnia Chirurgii Ogólnej
PAKIET 5
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
PAKIET 6
Poradnia Nefrologiczna
PAKIET 7
Poradnia Kardiologiczna
PAKIET 8
Poradnia Neurochirurgiczna
PAKIET 9
Poradnia Ortopedyczna – Urazowa
PAKIET 10
Poradnia Diabetologiczna
PAKIET 11
Poradnia Okulistyczna
PAKIET 12
Poradnia Endokrynologiczna
PAKIET 13
Poradnia Alergologiczna
PAKIET 14
Poradnia Gastroenterologiczna
PAKIET 15
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
PAKIET 16
Poradnia Patologii Noworodka
PAKIET 17
Poradnia Hematologiczna
PAKIET 18
Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym
w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3


1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji
2) Wykręt Barbara – Członek Komisji
3) Alicja Mazur – Sekretarz Komisji

2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2022 r., o godz. 13:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z upoważnienia

lek. Krzysztof Pliszek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Załączniki