fotografia

Zarządzenie nr 23/2022

Zarządzenie nr 23/2022
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 03 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

1

 1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na: 

  PAKIET 1

  udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku – Białej.

  PAKIET 2

  udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku – Białej.

 2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3

 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
  1. dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
  2. Wykręt Barbara – Sekretarz Komisji
  3. Mielnikiewicz Anna – Członek Komisji
 2. Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2022 r., o godz. 13:00.

5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki