Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 23/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 3 lutego 2022r., w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

W zakresie Pakietu 2 informuję, iż na podstawie paragrafu 5 ust. 6 pkt 1) Załącznika nr 3 unieważniono postępowanie konkursowe.
W zakresie Pakietu 1 informuję, iż wyniku badania i oceny wybrano ofertę:
Krzysztof Pietrzak Indywidualna Praktyka Lekarska

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

2