fotografia

Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej

Zarządzenie nr  45 /2022

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 02 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153
i art.154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1 

1.Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik medyczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz w :

 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
 • Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskiem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej
 • Oddział Neurologiczny z pododdziałem Udarowym
 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Oddział Patologii Noworodka
 • Oddział Okulistyczny
 • Oddział Nefrologiczny
 • Stacja Dializ
 • Oddział Hematologii
 • Oddział Noworodkowy
 • Odział Urologii i Onkologii Urologicznej
 • Oddział Neurochirurgiczny
 • Odział Chirurgii Ogólnej
 • Odział Chirurgii Naczyniowej
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie położna w :

 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy
 • Oddział Patologii Noworodka
 • Oddział Noworodkowy

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz  instrumentariuszka  Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz   anestezjologiczna/y   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

PAKIET 6

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz   anestezjologiczna/y   udział w znieczuleniach do zabiegów operacyjnych i praca w Odcinku Pooperacyjnym Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

PAKIET 7

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji   w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz  w:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 • Poradnia Ortopedyczno – Urazowa
 • Ambulatorium Ogólne Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

PAKIET 8

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz epidemiologiczna/y ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwo  epidemiologiczne- Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych

 PAKIET 9

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji  w zakresie :

 • diagnosta laboratoryjny w Pracowni Bakteriologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
 • diagnosta laboratoryjny w Pracowni Serologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
 • diagnosta laboratoryjny w Pracowni Analityki Ogólnej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
 • diagnosta laboratoryjny do wykonywania badań z zakresu autoimmunologii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§3

1.Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  • Dr n. med. Wojciech Jaszczurowski – Przewodniczący Komisji
  • Juraszek – Basa Alina – Członek Komisji
  • Anna Mielnikiewicz – Członek Komisji
  • Alicja Mazur – Sekretarz Komisji

2.Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2022 r., o godz. 13:00.

§5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki