fotografia

Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej

Zarządzenie nr 47/2022

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

z dnia 02 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

§1

1.Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

 • Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ,
 • Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,
 • Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
 • Oddział Patologii Noworodka,
 • Oddział Noworodkowy,
 • Oddział Hematologii,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Oddział Neurochirurgiczny,
 • Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej,
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej,
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia
 • Oddział Okulistyczny,
 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy.

 PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

 • Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ,
 • Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,
 • Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
 • Oddział Patologii Noworodka,
 • Oddział Noworodkowy,
 • Oddział Hematologii,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Oddział Neurochirurgiczny,
 • Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej,
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej,
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia
 • Oddział Okulistyczny,
 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy.

 PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach podstawowej ordynacji Oddziału Kardiologicznego ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Kardiologicznym ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie inwazyjnych badań elektrofizjologicznych oraz ablacji zaburzeń rytmu serca

 PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w soboty, niedzielę i święta od godziny 8.00 do 8.00, a w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 zgodnie z harmonogramem.

 PAKIET 6

udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu konsultacji lekarskich w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z zakresu chirurgii kręgosłupa, wykonywanie czynności polegających na kwalifikacji do leczenia chirurgicznego kręgosłupa, wykonywaniu zabiegów, niezbędnych konsultacji z tym związanych, opieki przed i pooperacyjnej jak również zaplanowanie dalszego postępowania po wypisaniu ze Szpitala.

 PAKIET 7

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym, Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Chirurgii Naczyniowej, Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddziale Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 PAKIET 8

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału:

 • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,
 • Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
 • Chirurgii Ogólnej.

PAKIET 9

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału:

 • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,
 • Nefrologicznego ze Stacją Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
 • Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych.

2.Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

§2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym

w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§3

1.Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  • Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji
  • Wykręt Barbara – Członek Komisji
  • Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

 2.Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

§4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2022 r., o godz. 13:00.

§5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

Załączniki