Zarządzenie nr 49/2022 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 711 późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) .

 

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego
zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,

2)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego,

3)      Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,

4)      Oddział Patologii Noworodka,

5)      Oddział Hematologii,

6)      Oddział Neurochirurgiczny,

7)      Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej,

8)      Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

9)      Oddział Chirurgii Ogólnej,

10)   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

 

 

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie  z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)         Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych,

2)         Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

3)         Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,

4)         Oddział Patologii Noworodka,

5)         Oddział Hematologii,

6)         Oddział Neurochirurgiczny,

7)         Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej,

8)         Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

9)         Oddział Chirurgii Ogólnej,

10)     Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii – wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Centralnym Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych/zabiegowych Oddziałów wraz z konsultacją anestezjologiczną kwalifikującą do znieczulenia.

 

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach podstawowej ordynacji Oddziału Kardiologicznego ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku – Białej i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Kardiologicznym ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie inwazyjnych badań elektrofizjologicznych oraz ablacji zaburzeń rytmu serca

 

PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu konsultacji lekarskich w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z zakresu chirurgii kręgosłupa, wykonywanie czynności polegających na kwalifikacji do leczenia chirurgicznego kręgosłupa, wykonywaniu zabiegów, niezbędnych konsultacji z tym związanych, opieki przed i pooperacyjnej jak również zaplanowanie dalszego postępowania po wypisaniu ze Szpitala.

PAKIET 6

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym, Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Chirurgii Naczyniowej, Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddziale Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

PAKIET 7

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie  z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Oddziału:

1)      Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,

2)      Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

PAKIET 8

udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres obowiązków starszego asystenta wykonywanych w godzinach podstawowej ordynacji lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem oraz pełnienie funkcji i obowiązków Z-cy Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej,

 

2. Ustalić treść ogłoszenia oraz formularza ofertowego w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym  w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      Dr n. med. Jaszczurowski Wojciech – Przewodniczący Komisji

2)      Wykręt Barbara – Członek Komisji

3)      Mielnikiewicz Anna – Sekretarz Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4  do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2022 r., o godz. 13:00.   

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej

Sabina Bogos-Jaworowska

Załączniki